logo pro deo advocaten gratis advocaat gratis juridisch advies advocaat aanvragen

Pro Deo Advocaten

Privacy Policy.

Prodeoadvocaten.be - Privacy Policy

 1. Waarom deze privacy policy?

   • Dit is de privacy policy van Webtron, beheerder van de website https://prodeoadvocaten.be (“Website”).
    Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.
    Via de Website worden rechtszoekenden in contact gebracht met pro deo advocaten voor juridische bijstand.

Opgelet!
Via de Website wordt zelf geen juridische bijstand verleend.

De Website is enkel bedoeld als platform om rechtszoekenden en pro deo advocaten met elkaar in contact te brengen.

   • Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom nemen wij alle passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, incl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
   • Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Webtron via onze Website. In deze privacy policy wordt onder meer uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken via de Website, hoe wij dat doen, waarom wij dat doen, hoe lang wij jouw gegevens bijhouden, welke rechten jij hebt en met wie we jouw gegevens kunnen delen. Wij proberen je hierover zo transparant mogelijk te informeren.

We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze Website.
Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@prodeoadvocaten.be.

   • Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid, verklaringen of voorwaarden van eventuele derden noch van eventuele websites waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.
   • Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website. Deze privacy policy werd voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2024.
   • Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd in geval van een geschil.
 1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via de Website?

2.1.      Wij (Webtron). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens via onze Website.

2.2.      Webtron is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via de Website met het oog op het in contact brengen van jou met een pro deo advocaat of rechtszoekende. Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door de advocaten in het kader van juridische diensten zijn zij zelf verantwoordelijk. Voor meer informatie hierover zal je de privacy policy van de advocaat in kwestie moeten raadplegen. Wij informeren jou enkel over de verwerking van persoonsgegevens via onze Website.

 1. Hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm: BV
Vennootschapsnaam: Webtron
Zetel: Albert Rodenbachwijk 12, 8792 Waregem
Ondernemingsnummer (KBO): 0793.944.703

E-mail: info@prodeoadvocaten.be
Hyperlink website: https://prodeoadvocaten.be

 1. Welke gegevens verwerken wij van jou, waarom en hoe?

 4.1.      Rechtszoekenden – gebruikers van de Website:

Verwerkingsdoeleinden

Contactname, inlichtingen, informatie: wij verwerken jouw persoonsgegevens via de Website om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen en informatie te kunnen verschaffen over onze Website, onze diensten via de Website, informatie over pro deo advocaten in de verschillende rechtstakken, over de verschillende rechtstakken / domeinen, bevoegde hoven en rechtbanken en andere (juridische) informatie die voor jou relevant kan zijn met het oog op het vinden van de juiste pro deo advocaat.

Soort persoonsgegevens

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van jouw vraag of verzoek.

Rechtsgrond

Onze gerechtvaardigde belangen die doorwegen op jouw (privacy)rechten aangezien je kan verwachten dat we die gegevens verwerken voor deze doeleinden.

Hoe?

Via de Website: contactformulier, telefonisch of via e-mail.

Gebruik van de Website en onze diensten: het verlenen van de gevraagde diensten via de Website, nl. jou in contact brengen met de juiste pro deo advocaat en/of het bezorgen van de juiste informatie.

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

Gegevens m.b.t. de inhoud van jouw vraag / verzoek: eventuele persoonlijke kenmerken (indien je die zelf opgeeft in het kader van jouw juridische vraag, zowel uitgeschreven als via de upload van een document) zoals geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep en betrekking; financiële gegevens in verband met jouw inkomen, loon, leningen / kredieten, verzekeringen, schulden; bijzondere categorieën van gegevens indien je die zelf opgeeft in het kader van jouw juridische vraag, geschil of dossier: gezondheidsgegevens in het kader van een medisch dossier; gerechtelijke en/of strafrechtelijke gegevens met het oog op de gevraagde juridische bijstand; gevoelige gegevens (bv. inzake ras, seks, politieke opvattingen, lidmaatschappen, genetische gegevens).

De uitvoering van de (gebruiks)overeenkomst met jou.

Via de Website: invulformulier / inschrijving voor contactname pro deo advocaat.

Het optimaliseren van onze Website en diensten

Geaggregeerde gegevens (op basis waarvan je niet geïdentificeerd kan worden zoals statistische data), gepseudonomiseerde of geanonimiseerde gegevens.

Elektronische gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten), externe websites, cookies.

Onze gerechtvaardigde die doorwegen op jouw (privacy)rechten aangezien je dergelijke verwerking kan verwachten. Je wordt ook via de cookie policy geïnformeerd over het gebruik van cookies: https://prodeoadvocaten.be/cookie-policy/.

Via de Website: invulformulier / inschrijving voor contactname pro deo advocaat.

Het optimaliseren van onze Website en diensten

Geaggregeerde gegevens (op basis waarvan je niet geïdentificeerd kan worden zoals statistische data), gepseudonomiseerde of geanonimiseerde gegevens.

Elektronische gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten), externe websites, cookies.

Onze gerechtvaardigde die doorwegen op jouw (privacy)rechten aangezien je dergelijke verwerking kan verwachten. Je wordt ook via de cookie policy geïnformeerd over het gebruik van cookies: https://prodeoadvocaten.be/cookie-policy/.

Via de Website.

Direct marketing: jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. Dit is het toesturen van informatie over onze Website of diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

 Indien je wenst dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van direct marketing dan heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden

Hiervoor kan je steeds contact opnamen met ons via: info@prodeoadvocaten.be.

Identificatiegegevens.

Indien je je hebt aangemeld op onze Website, kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.

Indien je geen gebruiker bent van onze Website of niet bij ons bent aangemeld, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze Website). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken.

Via de Website.

Preventie van fraude of ander onwettig gebruik van de Website

Naam, voornaam, e-mailadres.

Onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend doorwegen op jouw (privacy)rechten.

Via de Website.

Andere gerechtvaardigde doeleinden zoals het faciliteren van onze diensten, het generen van geaggregeerde statistieken, analyses, toepassing van onze policies en procedures, verdediging tegen vorderingen of claims, bescherming van onze gebruikers en hun rechten etc.

Afhankelijk van de gegevensverwerking.

Onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend doorwegen op jouw (privacy)rechten.

Via de Website.

Compliance met toepasselijke wetgeving of het inwilligen van verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten of rechtbanken.

Afhankelijk van de gegevens die worden opgevraagd.

Wettelijke verplichting van Webtron of onze gerechtvaardigde belangen in dit verband.

Via de Website.

 

 4.2       Aangesloten pro deo advocaten:

Verwerkingsdoeleinden

Contactname, inlichtingen, informatie: wij verwerken jouw persoonsgegevens via de Website om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen en informatie te kunnen verschaffen over onze Website, de werking ervan, onze diensten via de Website en andere informatie die voor jou relevant kan zijn in het kader van jouw gebruik van de Website en inschrijving op het platform voor pro deo advocaten.

Soort persoonsgegevens

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer.

De rechtstakken, materies / domeinen waarbinnen je actief bent als advocaat.

Rechtsgrond

Onze gerechtvaardigde belangen die doorwegen op jouw (privacy)rechten aangezien je kan verwachten dat we die gegevens verwerken voor deze doeleinden.

Hoe?

Via de Website, telefonisch of per e-mail.

Jouw gebruik van de Website en onze platformdiensten: jou in contact brengen met rechtszoekenden die zich aanmelden op de Website.

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

Elektronische gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten), externe websites, cookies.

De uitvoering van de (licentie)overeenkomst met jou of, indien je contracteert met een vennootschap: onze gerechtvaardigde commerciële belangen die doorwegen op jouw (privacy)rechten aangezien je die verwerking kan verwachten.

Via de Website en het platform voor pro deo advocaten.

Administratie, beheer van jouw account en facturatie / betalingen.

Gegevens van jouw advocatenkantoor: naam, vennootschapsvorm, zetel / vestiging, ondernemingsnummer, btw-nummer, balie waarbij je bent aangesloten en andere relevante ondernemingsgegevens.

Financiële gegevens: bankrekeningnummer, de verschuldigde licentievergoedingen, betalingsgegevens.

Onze gerechtvaardigde die doorwegen op jouw (privacy)rechten aangezien je dergelijke verwerking kan verwachten. Je wordt ook via onze cookie policy geïnformeerd over het gebruik van cookies op onze Website: https://prodeoadvocaten.be/cookie-policy/.

Via de Website.

Direct marketing: jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het toesturen van informatie over onze Website of diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

 Indien je wenst dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van direct marketing dan heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden Hiervoor kan je steeds contact opnamen met ons via: info@prodeoadvocaten.be

Naam, voornaam, e-mailadres.

Indien je je als advocaat bent ingeschreven op ons platform, kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.

Indien je niet bent aangesloten bij ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze Website). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken.

Via de Website.

Preventie van fraude of ander onwettig gebruik van de Website.

Identificatiegegevens.

Onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend doorwegen op jouw (privacy)rechten.

Via de Website.

Preventie van fraude of ander onwettig gebruik van de Website.

Afhankelijk van de gegevensverwerking.

Onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend doorwegen op jouw (privacy)rechten.

Via de Website.

Compliance met toepasselijke wetgeving of het inwilligen van verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten, beroepsorganisaties, tuchtinstanties of rechtbanken.

Afhankelijk van de gegevens die worden opgevraagd.

Wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen in dit verband.

Via de Website.

Compliance met toepasselijke wetgeving of het inwilligen van verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten, beroepsorganisaties, tuchtinstanties of rechtbanken.

Afhankelijk van de gegevens die worden opgevraagd.

Wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen in dit verband.

Via de Website.

4.3.      De verwerking van jouw gegevens via de Website maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

4.4.      Als rechtszoekende word je vrijblijvend in contact gebracht met een pro deo advocaat van je wie je al dan niet juridische bijstand / diensten wil afnemen. Ook de advocaten worden vrijblijvend in contact gebracht met de rechtszoekenden. Voor het verlenen van de juridische bijstand zelf zijn enkel de gebruikers (rechtszoekenden en advocaten) verantwoordelijk en niet Webtron.

4.5.      In ieder geval worden jouw persoonsgegevens enkel verwerkt via de Website voor bovenvermelde doeleinden.

6. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via de Website?

6.1.      Jouw gegevens worden verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de Website, bv. onze webbeheerder(s), hosting provider(s) en/of IT-partners, die jouw gegevens enkel verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van de Website. Webtron zorgt ervoor dat de passende waarborgen en (beveiligings)maatregelen worden genomen door deze derden met het oog op een veilige verwerking van jouw gegevens.

6.2.      Zoals hierboven reeds uiteengezet, worden jouw persoonsgegevens als rechtzoekende doorgegeven aan een pro deo advocaat voor contactname en met het oog op juridische bijstand voor het juridische probleem dat u door hen wenst behandeld te zien.

6.3.      Webtron kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten, beroepsorganisaties, tuchtinstanties of andere overheidsinstanties.

 
 1. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER?

 Neen, jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU/EER.

 1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

8.1.      Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 4, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zouden zijn of indien jouw gegevens noodzakelijk zijn om klachten te behandelen, in het kader van verzoeken of bevelen van autoriteiten dan wel in het kader van een geschil waarbij je betrokken bent.

8.2.      Jouw persoonsgegevens als rechtszoekende worden niet langer bewaard dan 2 jaar na jouw laatste gebruik van de Website.

8.3.      Jouw persoonsgegevens als aangesloten pro deo advocaat worden niet langer bewaard dan tot tien (10) jaar na het einde van de (licentie)overeenkomst met Webtron of na jouw laatste gebruik van de Website en/of de platformdiensten voor advocaten.

8.4.      Voor bepaalde gegevens kunnen er specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig. Indien jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, zullen wij die zo nodig wissen of anonimiseren.

9. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

9.1.      Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt jou meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

9.2.      Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

     • inzage van jouw gegevens.

Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

      • verbetering van jouw gegevens (zo nodig);
      • verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:
      • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;
      • je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
      • je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
      • de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
      • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
      • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
      • beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

      • de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;
      • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
      • we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
      • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Webtron zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

9.3.      Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via info@prodeoadvocaten.be en/of via uitschrijving op onze Website. Dit kan ook via de mailings van Webtron zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

9.4.      Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

9.5.      Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

9.6.      Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Webtron zelf contacteren:  info@prodeoadvocaten.be

9.7.      De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

9.8.      Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Webtron op info@prodeoadvocaten.be. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Indien noodzakelijk en proportioneel en in zover je op geen andere wijze kan geïdentificeerd of geauthentiseerd worden, dan kunnen wij jou om kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient. Je zorg er desgevallend best voor dat alle informatie of gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie en bevestiging van jouw identiteit (met inbegrip van jouw Rijksregisternummer) zwart worden gemarkeerd of anderszins worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.

Vragen?
Contacteer ons gerust.
info@prodeoadvocaten.be.

Pro Deo Advocaten.be onderdeel van Webtron BV ・ Privacy Policy   |   Cookie Policy    |   Terms & Conditions

Scroll naar boven
prodeoadvocaten pro deo logo wit achtergrond

Popup Disclaimer

“Opgelet. Deze website gaat niet uit van een wettelijk bevoegde overheidsinstantie noch van een door de Raad van de Orde van Advocaten ingestelde bureau voor juridische bijstand. Deze website wordt beheerd door Webtron BV, een private onderneming die op geen enkele wijze bevoegd is voor de organisatie van juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

Deze website heeft enkel de betrachting om u als gebruiker of rechtszoekende te informeren over de kosteloze tweedelijnsbijstand en u, indien u dat wenst, kosteloos in contact te brengen met een (pro deo) advocaat. Webtron verleent zelf geen juridische bijstand of diensten in die zin.

Ten slotte kunnen wij op geen enkele wijze garanderen of de advocaat waarmee u eventueel in contact komt via deze website wel in de voorwaarden is om tweedelijnsbijstand aan te bieden. Ga hiervoor te rade bij het bureau voor juridische bijstand of uw advocaat. Wij komen niet tussen in de relatie tussen u als rechtszoekende en uw advocaat dan wel t.a.v. de Orde van Advocaten of het bevoegde bureau voor juridische bijstand. Onze website is enkel een doorgeefluik.”

Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens vind je in onze Privacy Policy